Označ v komentářích kámoše a vyhrajte oba lístek na Erotický veletrh EROFEST!

16. 7. 2019
Označ v komentářích kámoše a vyhrajte oba lístek na Erotický veletrh EROFEST!

Mezinárodní erotický veletrh EROFEST se uskuteční 7. a 8. prosince 2018 v Praze na výstavišti PVA Expo Letňany. Brány výstaviště Letňany se otevřou v pátek už v deset hodin ráno a zůstanou otevřeny až do sobotní noci, kdy EROFEST ukončí velkolepá afterpárty. 

Těšit se můžete na známé pornoherečky, erotickou show pro muže i pro ženy, ale také výstavu luxusních aut, přehlídku spodního prádla nebo třeba prezentaci nejnovějších trendů v erotických pomůckách. Nějaké ty „hračky“ si samozřejmě budete moci také sami zakoupit.

Akce má program i pro páry, kteří zde najdou inspiraci pro oživení milostného života. Kompletní program najdete na stránkách veletrhu. Soutěž probíhá na našich FB stránkách.Pravidla soutěže

(dále jen „Pravidla“)

I. Obecná ustanovení

EOL CZ s.r.o. se sídlem Zlatnická 1073/1, Nové Město, 110 00 Praha 1; IČ 04530721 (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje soutěž (dále „Soutěž“).

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na www.spravnejchlap.cz

Soutěž probíhá na území České republiky ode dne uvedeného u soutěžní otázky. (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

II. Účast v soutěži

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která odpoví komentářem na soutěžní výzvu na https://www.facebook.com/spravnejchlap.cz a je fanouškem webu Správnej chlap na https://www.facebook.com/spravnejchlap.cz/.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky, nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 116 zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

III. Mechanika soutěže

Pořadatel Soutěže zveřejní na stránkách https://www.facebook.com/spravnejchlap.cz/ výzvu Účastník Soutěže musí odpovědět v komentáři pod soutěžním příspěvkem, kde označí další osobu.

Hodina zveřejnění příspěvku nebude nijak sdělována předem a Pořadatel si vyhrazuje právo na její zveřejnění kdykoliv v daný soutěžní den.

Každý Účastník Soutěže má právo soutěžit pouze jednou. Komentářoví spammeři budou ze soutěže vyloučeni a nebude započítán ani jeden hlas.

IV. Výherci

Výhercem se stane ten Účastník Soutěže, který bude vybrán po ukončení Soutěže.

V. Předání výher

O výhře Pořadatel Účastníky informuje prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku. Výherce má povinnost odpovědět na zprávu do 24 hodin a informovat Pořadatele, zda Výhru přijímá. V případě, že Pořadateli v dané lhůtě neodpoví či Výhru nepřijme, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.

Výhry budou zaslány elektronicky. V případě, že si Účastník Výhru nevyzvedne, tato propadá ve prospěch Pořadatele.

VI. Osobní údaje

Okamžikem vyplnění soutěžního formuláře na Soutěžním portále uděluje Účastník Soutěže svůj souhlas:
- s Pravidly, která se zavazuje současně dodržovat,
- v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaj a změně některých zákon ke zpracování osobních údajů, Pořadateli jakožto správci, případně určeným subdodavatelům, jakožto zpracovatelům, a to v rozsahu sdělených údajů, pro účely kontroly průběhu dané soutěže a plnění jejich podmínek, předání výhry, zveřejnění výherce a pro marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přirazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas muže bezplatné a písemné kdykoli na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání souhlasu v průběhu dané soutěže může být důvodem nepřiznání případné výhry nebo její nedoručitelnosti. Případný nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s danou soutěží je Účastník oprávněn vyjádřit kdykoliv v průběhu soutěže, a to způsobem, který vyplývá ze Všeobecných podmínek Pořadatele v platném znění.

VII. Závěrečná ustanovení

Nebude-li Účastník Soutěže schopen prokázat svou totožnost při převzetí výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na https://www.facebook.com/spravnejchlap.cz/. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Účastníka Soutěže na náhradu náklad vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodu jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtah z těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiného zařízení Účastníka Soutěže nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z Účastníka ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

Účastník Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry mohou být Pořadatelem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby při přebírání Výhry a tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Pořadatele.

Datum vydání Pravidel: 4. 12. 2018 EOL CZ s.r.o.

Chci posílat výběr nejlepších článků na e-mail